đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

Tom Signow­ski, Abwehr­riese unse­rer ers­ten MĂ€n­ner­mann­schaft, und Freun­din Ange­lina sen­den uns Urlaubs­grĂŒĂŸe aus dem son­ni­gen Palma de Mal­lorca in Spanien đŸ‡Ș🇾

Wir wĂŒn­schen wei­ter­hin erhol­same Tage!

đŸ–€đŸ€