đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

Nach Bar­ce­lona kommt Mal­lorca đŸ‡ȘđŸ‡žđŸ€©đŸ˜ Erneut sen­den uns För­der­mit­glied Sven und Sohn Liam, Tor­wart unse­rer D‑Junioren, UrlaubsgrĂŒĂŸe đŸ‡Ș🇾

Wir wĂŒn­schen wei­ter­hin erhol­same Tage!

đŸ–€đŸ€