đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

C‑Ju­nio­ren-Trai­ner Falco und Spie­ler Pas­cal sen­den uns Urlaubs­grĂŒĂŸe vom höchs­ten Punkt Deutsch­lands, der Zugspitze đŸ‡©đŸ‡Ș

Wir wĂŒn­schen wei­ter­hin erhol­same Tage!

đŸ–€đŸ€