đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

Unser Vor­stands­mit­glied Chris­toph Nach­ti­gall und Sohn Vin­cent sen­den uns Urlaubs­grĂŒĂŸe von der son­ni­gen Insel Mallorca đŸ‡Ș🇾

Wir wĂŒn­schen wei­ter­hin erhol­same Tage!

đŸ–€đŸ€