đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

Gino Koschate, Kapi­tĂ€n unse­rer ers­ten MĂ€n­ner­mann­schaft und Kapi­tĂ€n vom Team Bay­watch, sen­det uns Urlaubs­grĂŒĂŸe aus dem son­ni­gen Mallorca đŸ‡Ș🇾😍

Wir wĂŒn­schen wei­ter­hin son­nige und erhol­same Tage!

đŸ–€đŸ€