đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

Max Ablaß, Abwehr­spe­zia­list unse­rer ers­ten MĂ€n­ner­mann­schaft, sen­det uns Urlaubs­grĂŒĂŸe aus dem son­ni­gen New York đŸ‡ș🇾

Wir wĂŒn­schen wei­ter­hin erhol­same Tage!

đŸ–€đŸ€