đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

Mar­lon Mewes, Spie­ler unse­rer F1-Junio­ren­mann­schaft, sen­det uns Urlaubs­grĂŒĂŸe von der Insel RĂŒgen đŸ‡©đŸ‡Ș

Wir wĂŒn­schen wei­ter­hin erhol­same Tage!

đŸ–€đŸ€