đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

Chris­to­pher Mahlow, Daniel Peil und RenĂ© Köcke sen­den uns Wochen­end­grĂŒĂŸe aus dem wol­ki­gen Zin­no­witz đŸ‡©đŸ‡Ș
Wir wĂŒn­schen einen erhol­sa­men Sonn­tag und eine gute Heim­reise 😍
đŸ–€đŸ€