đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

Jan, per­sön­li­cher Edel­fan von Top­stĂŒr­mer Julian Schwandt und lei­den­schaft­li­cher Alles­fah­rer, sen­det uns son­nige Urlaubs­grĂŒĂŸe von Kreta đŸ‡ŹđŸ‡·

Wir wĂŒn­schen erhol­same Tage!

đŸ–€đŸ€