đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

Den­nis Prinz, Sebas­tian Trapp, Toni Boy­witt & Tim Boy­witt sen­den uns Sta­di­ongrĂŒĂŸe aus dem son­ni­gen Dort­mund.
MĂ€n­ner, wir wĂŒn­schen viel Spaß und reich­lich Tore.
đŸ–€đŸ€