đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

Mar­lon Mundt, Spie­ler unse­rer F1-Junio­ren­mann­schaft, sen­det uns Urlaubs­grĂŒĂŸe vom Karls Erleb­nis­dorf in Rövershagen đŸ‡©đŸ‡Ș

Wir wĂŒn­schen erhol­same Tage!

đŸ–€đŸ€