đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

Willi Sto­bin­sky, Abwehr­gra­nate unse­rer ers­ten MĂ€n­ner­mann­schaft, sen­det uns Urlaubs­grĂŒĂŸe aus dem son­ni­gen Palma de Mallorca đŸ‡Ș🇾

Wir wĂŒn­schen erhol­same Tage!

đŸ–€đŸ€